UNIVERGE SV9100

พิมพ์

UNIVERGE SV9100

UNIVERGE SV9100

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9100

> Total Trunk port 400 สายนอก

- Analog Trunks (Co/PABX Line) จำนวนสายนอกสูงสุด 400 สายนอก

- Analog Trunks (E&M Line) จำนวนสายนอกสูงสุด 200 สายนอก

- Digital Trunk (ISDN: PRI) จำนวนสายนอกสูงสุด 192 สายนอก

- VoIP Trunk จำนวนสายนอกสูงสุด 400 สายนอก

- มีวงจรตอบรับอัตโนมัติมาให้บน CPU 2 วงจร

> Total Extension port

- Digital Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีได้สูงสุด 896 เครื่อง

- Analog Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์อนาล็อคมีได้สูงสุด 896 เครื่อง

- IP Phone / IP DECT จำนวนเครื่องขยายสูงสุด 896 เครื่อง

- DSS Console จำนวนเครื่องคู่โอเปอเรเตอร์มีได้สูงสุด 32 เครื่อง

- Door phone/Door lock จำนวนเครื่องควบคุมหน้าประตูมีได้สูงสุด 8 วงจร

- External Paging จำนวนเครื่องลาโพงประกาศตอนนอกมีได้สูงสุด 8 ชุด

-Visual Extension จำนวนเบอร์ภายในเสมือนได้สูงสุด 512 วงจร

> DTD/DTMF Circuits จำนวนรับ / ส่งสัญญาณ DTMF มีได้สูงสุด 64 วงจร 

หมายเหตุ จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้เปลี่ยนแปลงตามจำนวนแผงวงจรที่ ติดตั้งไว้ในระบบ